Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ im. H. BABISZ w BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH

 

Wstęp

 1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( tekst ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. , która weszła w życie z dniem 21.08.2004 r. - Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808 ) oraz statutu Zespołu Szkół im H. Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych.

 2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespoł Szkół im H. Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych.

 3. Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

§1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

§2

Organy Samorządu Szkolnego

 1. Zebranie Walne wszystkich uczniów szkoły.

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjumnr2 i Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.

 3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego , w skład którego wchodzą Prezydium Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr2 i Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

 4. Sekcje

 5. Samorządy klasowe Gimnazjum nr2 i Szkoły Podstawowej

 6. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.


 

§3Cele i zadania Samorządu:
a) reprezentacja uczniów na terenie szkoły,
b) współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i
uczniów,
c) współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych,
d) rozszerzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki,
e) pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów.

 

§4


1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu jest zespól klasowy.
2. Klasa wybiera spośród siebie trzech reprezentantów, drogą głosowania (za zgodą
typowanego) do uczestnictwa w pracach Samorządu.
3. Wszystkie trójki klasowe oraz Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą
Radę Samorządu Uczniowskiego (członkiem Rady jest również opiekun samorządu, który ma prawo weta w każdej decyzji podejmowanej przez Radę.

4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest drogą wyborów ogólnych.

5. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z: przewodniczącego, zastępcy,

sekretarza, skarbnika, przewodniczących sekcji.
6. W obrębie Samorządu Uczniowskiego działają następujące
sekcje:
a) sekcja plastyczna b) sekcja dyskotekowa c) sekcja porządkowa d) sekcja sportowa
7.Szefowie sekcji kompletują skład sekcji spośród uczniów szkoły chętnych do współpracy.
8. Opiekunem samorządu jest nauczyciel wybierany w głosowaniu ogólnym przez Samorząd
Uczniowski raz na 3 lata.
 

§5


Uchwały Samorządu podejmowane są na zebraniach - bezwzględną większością głosów.
Uchwały są protokołowane przez sekretarza

§6


1. Spotkania Samorządu odbywać się powinny w miarę potrzeby, przynajmniej 2x w roku.
2. Zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywać powinny się, co najmniej raz w
miesiącu lub częściej na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego, członków
Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 

§7Fundusze własne samorządu zdobywane są przez:
1. Organizowanie dyskotek
2. Kiermasze
3. Giełdy
Regulamin Samorządu Szkolnego może zmienić zebranie zwykłą większością głosów, po przedyskutowaniu zmian we wszystkich klasach

§8


1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październiku drogą głosowania
powszechnego, tajnego, bezpośredniego i równego(do czasu powołania nowej Rady, zadania samorządu wypełniają uczący się w szkole członkowie dotychczasowej Rady ).
2. Listy kandydatów" do Prezydium Samorządu Uczniowskiego rozplakatowane muszą być co
najmniej 5 dni przed datą wyborów.
3. Na terenie szkoły może być prowadzona szeroka kampania wyborcza poszczególnych
kandydatów.
4. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu.
5. Głosowanie musi odbyć się w obecności wybieranej przez uczniów Komisji Wyborczej i
opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6. Po podliczeniu głosów wyniki wyborów muszą być ogłoszone na tablicy samorządu.


§9

OBOWIĄZKI

 1. Do podstawowych obowiązków Prezydium Samorządu uczniowskiego należą:

 1. pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych

 2. współdziałanie z organami szkoły

 3. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji

 4. godne reprezentowanie Samorządu wobec organów Szkoły

 5. godne reprezentowanie szkoły w środowisku

 6. występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkoły

 7. prowadzenie działalności kulturalnej, planując ważniejsze uroczystości i imprezy szkolne

 8. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną

 9. opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, skonsultowanie go z opiekunem Rady i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły

 10. przygotowanie w miarę potrzeb nowych regulaminów na potrzeby Samorządu

 11. sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych

 12. gromadzenie funduszy na wspieranie samorządowej działalności uczniów, które mogą pochodzić z darowizn lub imprez organizowanych przez Samorząd. Sposób wydatkowania jest podejmowany uchwałą Prezydium przy akceptacji opiekuna.

 1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

 1. kierowanie pracami Prezydium,

 2. sporządzenie przy pomocy opiekuna Samorządu rocznego planu pracy w oparciu o plany pracy sekcji,

 3. angażowanie jak największej liczby uczniów do pracy na rzecz Samorządu,

 4. współpraca z Dyrektorem szkoły, Rady Pedagogicznej i opiekunem Samorządu,

 5. reprezentowanie Samorządu na zewnątrz

 1. Do obowiązków zastępcy należy:

 1. w czasie nieobecności przewodniczącego pełnienie jego obowiązków

 2. współtworzenie planu pracy,

 3. jest pełnomocnikiem przewodniczącego

 1. Do obowiązków skarbnika należy:

 1. współpraca z Przewodniczącym i opiekunem w sprawach finansów,

 2. prowadzić dokumentację finansową

 1. Do obowiązków sekretarza należy:

 1. opieka nad dokumentacją Samorządu,

 2. protokołowanie zebrań

 3. zbieranie pisemnych wniosków uczniów napływających do Prezydium

 1. Zadania Opiekuna Samorządu:

 • Czuwa nad pracami Samorządu

 • Współpracuje ze wszystkimi organami szkoły

 • Współtworzy wizerunek Samorządu,

 • Mobilizuje Samorząd do podejmowania nowych wyzwań,

 • Jest doradcą we wszystkich sprawach dotyczących Samorządu

 1. Do obowiązków przewodniczących sekcji należy:

 1. współpraca z przewodniczącym i opiekunem Samorządu,

 2. koordynowanie pracami sekcji,

 3. opracowanie planu pracy sekcji i przedstawienie na zebraniu Samorządu,

 4. opracowanie sprawozdania półrocznego i rocznego


 

§10

PRAWA

 1. Prezydium ma prawo przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii Samorządu we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw ucznia.

 2. Samorząd ma prawo uczestniczyć w niektórych obradach Rady Szkoły.

 3. Samorząd ma prawo do opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię zwróci się Dyrektor szkoły.

 4. Prezydium ma prawo uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i reprezentować opinię uczniów w problemach wnoszonych przez młodzież lub dotyczących wspólnej realizacji podjętych zadań.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im H. Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekuna Samorządu.

 2. Po upływie 14 dni od uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.

 3. Tracą moc poprzednie Regulaminy działalności Samorządu Uczniowskiego.

 4. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu w dniu ……………... Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………


 

Rzecznik Praw Ucznia ( uczeń)

 

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego, na wniosek Rady Samorządów Klasowych, może powołać ucznia pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.

 2. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje Samorząd, a jego podstawowe zadania i rola to:

 1. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;

 2. propagowanie praw ucznia i dziecka;

 3. współpraca z Radą Samorządu w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

 4. prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami a uczniami.

 1. Wniosek o rozpoczęcie procedur powołujących Rzecznika Praw Uczniowskich powinien wpłynąć do opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego nie później niż do 1 listopada każdego roku szkolnego, od 2/3 Zgromadzenia Samorządów Klasowych.

 2. Regulamin ordynacji wyborczej na funkcję rzecznika praw uczniowskich ustala Rada i przeprowadza wybory nie później niż do 10 listopada każdego roku szkolnego.

 3. Rzecznik Praw Ucznia w swojej działalności może powołać doradców spośród nauczycieli i rodziców, a także łączników w poszczególnych klasach, którzy z nim ściśle współpracują.

 4. RPU bierze udział, niezależnie od Rady Samorządu Uczniowskiego, w rozpatrywaniu przez organy szkoły wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków ucznia.

 5. RPU zawsze może liczyć na pomoc w swojej działalności organów szkoły, i organów Samorządu.

 6. Kadencja RPU trwa 1 rok.

 7. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być każdy uczeń posiadający bardzo dobrą opinię i dobre wyniki w nauce oraz akceptację wychowawcy.

 

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Postanowienia ogólne
 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich przez uczniów.

 2. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna Rady najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego, z jednoczesnym podaniem daty wyborów.

 3. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie później niż do 14października każdego roku szkolnego.

 4. Kandydatem do Prezydium Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły podstawowej z klas V-VI oraz uczeń klas I-III gimnazjum, który uzyskuje dostateczne wyniki w nauce i minimum dobrą ocenę z zachowania.

 5. Pełnienie funkcji Przewodniczącego klasy nie wyklucza możliwości kandydowania do Prezydium.

 6. Osoby kandydujące do Prezydium mają obowiązek znać Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia, Wewnątrzszkolny System Oceniania

i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 1. Poszczególni kandydaci maja prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury.

 2. Kampania wyborcza kandydata rozpoczyna się w dniu pisemnego zgłoszenia u opiekuna Rady i kończy w ostatnimi dniu przed wyborami.

 3. Samorządy klasowe, dotychczasowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna i Dyrekcja Szkoły mają obowiązek aktywnego włączenia się w propagowanie idei wyborczej, mającej na celu jak największy udział Samorządu w wyborach.

Komisja Wyborcza

 1. Przez Komisję Wyborczą, zwaną dalej Komisją, należy rozumieć uczniów nie kandydujących do Prezydium Samorządu Uczniowskiego, ale koordynujących wspólnie z opiekunem Rady prawidłowy przebieg wyborów w dniu wyborów nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 2. W obecności opiekuna zostaje wybranych po 1 przedstawicielu z klas I-III gimnazjum i V-VI szkoły podstawowej.

 3. Uczniowie zaproszeni do Komisji Wyborczej zostają powiadomieni w trybie natychmiastowym.

 4. Odbywa się zebranie Komisji Wyborczej, podczas której uczniowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

 5. Dotychczasowa Rada przedstawia Komisji prawa i obowiązki, które zapewniają prawidłowy przebieg wyborów nowej Rady.

 6. W dniu wyborów Komisja otrzymuje od opiekuna Rady karty do głosowania oraz listy z nazwiskami uczniów z poszczególnych klas.

 7. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona uczniów kandydujących do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Głosowanie

 1. Głosowanie odbywa się w Sali gimnastycznej.

 2. Każdy uczeń wyrażający chęć głosowania dostaje kartę do głosowania.

 3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy wybranych 3 kandydatach.

 4. Wyborca wrzuca kartę wyborcza do urny w obecności Komisji Wyborczej oraz opiekuna Rady czuwającego nad przebiegiem wyborów.

 5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest została zniszczona oraz dokonano większej liczby wyboru kandydatów.

 6. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza, liczy głosy i sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę:

 1. osób uprawnionych do głosowania

 2. oddanych głosów

 3. głosów ważnych

 4. głosów nieważnych

 

14.Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia w formie protokołów

powyborczych rozwieszonych na tablicach informacyjnych.

 1. Pierwsze zebranie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Rady.

 2. Zebranie musi odbyć się w ciągu tygodnia od wyborów, podczas którego członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. Pozostali członkowie Rady mogą otrzymać funkcję przewodniczących utworzonych sekcji. Sposób wyboru i przydział funkcji ustala Rada.

 3. Nowe Prezydium przejmuje obowiązki od dotychczasowego.

 4. Nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna działalność od momentu utworzenia, a jej kadencja kończy się w następnym roku szkolnym.

 5. Prezydium Samorządu Szkolnego jest zobowiązane do 25 października opracować plan pracy samorządu.

Unieważnienie wyborów

 1. Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora Szkoły w drodze protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania, jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia.

Odwołanie członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 1. Członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek Samorządu, Rady, opiekuna Rady, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoje praw.

 2. Sprawę rozpatrują pozostali członkowie Rady w obecności opiekuna Rady przy współudziale Dyrektora Szkoły i reprezentantów Rady Pedagogicznej.

 3. Podjecie decyzji o ewentualnym usunięciu następuje w wyniku głosowania tajnego, równego i bezpośredniego, pod nieobecność zainteresowanego.

 4. W wypadku usunięcia członka Rady ma on prawo w przeciągu tygodnia odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia.

 5. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

 6. Członek Rady może sam zrezygnować z działalności w Radzie.

Odwołanie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 1. Zakłada się odwołanie Prezydium Samorządu Uczniowskiego z pełnienia powierzonych jej funkcji w przypadku odwołania:

a) 4 członków Prezydium

  1. wszystkich członków na wniosek opiekuna Rady, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Samorządu Uczniowskiego, w przypadku naruszania Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków i nadużywania swoich praw.

 1. Zgromadzenie może wnioskować o odwołanie Prezydium tylko w przypadku pisemnego wniosku wniesionego do opiekuna Rady i Dyrektora Szkoły. Wniosek musi być uchwalony większością głosów( 75%) przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania. Wniosek powinien zostać przedstawiony na Radzie Pedagogicznej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, a decyzja o odwołaniu uchwalona większością głosów przy obecności ½ uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku wniosków o odwołanie wpływających od opiekuna Rady i organów szkoły powołuje się posiedzenie Rady Pedagogicznej, a odwołanie uchwalone zostaje większością głosów przy obecności ½ uprawnionych.

 

 1. W przypadku odwołania Prezydium należy przeprowadzić ponowne wybory w przeciągu 14 dni od daty odwołania Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Opiekunem Rady może zostać każdy nauczyciel Zespołu Szkół im H. Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych

 2. Samorząd ma prawo wyboru opiekuna Rady.

 3. W przypadku odmowy kandydowania nie należy umieszczać nazwiska nauczyciela na karcie do głosowania.

 4. Wybory nowego opiekuna odbywają na początku roku szkolnego.

 5. Nazwisko i imię nauczyciela zostaje umieszczone na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się, stawiając przy odpowiednim nazwisku znak x .

 6. Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 7. Nowy opiekun Rady rozpoczyna swoją współpracę z Radą po wyborze i przejmuje obowiązki od dotychczasowego opiekuna.

 8. W uzasadnionych przypadkach opiekuna Rady może powołać Dyrektor Szkoły.

 

 

ZADANIA SEKCJI DZIAŁĄJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 1. Sekcja porządkowa:

  • Sporządzanie grafika dyżurów uczniów w szatni i na korytarzu

  • Kontrola pełnienia dyżurów

  • Kierowanie na terenie szkoły akcją „Sprzątanie Świata”

  • Ustalenie dla klas rejonów comiesięcznego sprzątania terenu.

  • Kontrola realizacji zadań.

  • Nadzorowanie sprzątania sali po dyskotekach.

  • Organizowanie i kierowanie akcją czyszczenia ławek szkolnych

 2. Sekcja plastyczna :

  • Pomoc n=lowi plastyki w dekoracji korytarza szkolnego

  • Prowadzenie tablicy ogłoszeń samorządowych

  • Pomoc w dekoracji sali na uroczystości szkolne

  • Współpraca z n-lem plastyki

 3. Sekcja dyskotekowa:

  • Organizowanie dyskotek szkolnych

  • Ustalenie harmonogramu dyskotek i dyżurów rodziców

  • Obsługa sprzętu w czasie dyskotek i uroczystości szkolnych

  • Obsługa sprzętu muzycznego w czasie przerw

  • Opieka nad sprzętem

 4. Sekcja sportowa:

  • Organizowanie lub współorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych.

  • Sporządzenie harmonogramu imprez.

  • Współpraca z n-lem wych. fiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień ...

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia ...

Projekt "Uczymy (się) z ...

OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH GMINNEGO PROJEKTU „Uczymy (się) z pasją” DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH NA LATA ...

Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta Już po raz piąty uczniowie naszego Zespołu Szkół wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła ...

Zajęcia korekcyjne dla uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Od września 2023 roku odbywa się kolejna edycja zajęć w ramach projektu ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.