Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Regulamin

 

 

 

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.Wolontariuszem może być każdy,

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Klub Wolontariusza (w dalszej części regulaminu nazywany Klubem) to wspólnota niezależna politycznie, otwarta na wszystkich, którzy chcą nieodpłatnie i w dobrej wierze pomagać innym.

 

Klub jest inicjatywą ludzi, którzy chcą:

- pomagać najbardziej potrzebującym,

- reagować czynnie na potrzeby środowiska lokalnego,

- wspomagać inicjatywy charytatywne, kulturalne i inne, przyczyniające się do poprawy warunków życia członków społeczności.

 

Na czele Klubu stoi zespół zarządzający - Rada Klubu składająca się z trzech osób. Przedstawicielem Rady jest Opiekun Klubu.

 

 

II Prawa i obowiązki członków

 

Członkiem Klubu może być każdy, kto pragnie służyć innym oraz respektuje zasady Klubu, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu pod warunkiem dostarczenia Opiekunowi Klubu pisemnej zgody opiekunów prawnych.

 

W Klubie obowiązują następujące zasady:

- zasada pracy nad własnym rozwojem,

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

- zasada troski o los słabszych.

 

Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy oraz troską o innych. Podstawą relacji między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość.

 

Wszyscy Wolontariusze zrzeszeni w Klubie mają takie samo prawo do podejmowania decyzji związanych z aktywnością Klubu.

 

Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 

Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

 

 

Zadania opiekuna Klubu:

•    Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.

•    Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.

•     Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

•     Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.

•     Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.

•     Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.

•    Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia

Prawa wolontariusza:

•    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

•     Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

•    Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.

•    Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

•     Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę (za udział przynajmniej w trzech akcjach).

•    Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Obowiązki wolontariusza:

•    Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.

•    Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dziennika Zadań Wolontariusza.

•    Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW.

•    Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

•    Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

•    Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Cechy wolontariusza:

•     dużo optymizmu i chęć do działania

•    motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

•    umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

•    odwaga, empatia i otwartość

•    odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

•     kultura osobista.

 

III Cele i sposoby działania

Cele SKW:

•    wspieranie aktywności jego członków.

•    rozwijanie wśród obywateli postawy zaangażowania w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności

•    wypracowanie systemu włączania członków Klubu do działań wolontariatu i wykorzystanie ich umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz osób potrzebujących lub w pracach na rzecz poprawy warunków życia społecznego

•    wspieranie ciekawych inicjatyw o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym

•     aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego

•     współpraca z organizacjami i instytucjami podejmującymi inicjatywy zgodne z celami Klubu

•    zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

•    kształtowanie postaw prospołecznych;

•     inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

•     kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

•    kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

•     budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

Planowane efekty działań SKW:

•    zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;

•    lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;

•     stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;

•    wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;

•    zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;

•    zapobieganie patologii społecznej;

•    poznanie struktur działania sektora pozarządowego.

IV Majątek i fundusze

 

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.

 

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się Rada Klubu (w porozumieniu i współpracy z pozostałymi członkami).

 

 

 

 

                                                                       OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

                                                          

                                                          Katarzyna Samborska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień ...

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia ...

Projekt "Uczymy (się) z ...

OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH GMINNEGO PROJEKTU „Uczymy (się) z pasją” DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH NA LATA ...

Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta Już po raz piąty uczniowie naszego Zespołu Szkół wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła ...

Zajęcia korekcyjne dla uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Od września 2023 roku odbywa się kolejna edycja zajęć w ramach projektu ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.