Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Kształcenie zdalne - zasady nauczania i oceniania

KSZTAŁCENIE ZDALNE  –  ZASADY NAUCZANIA I OCENIANIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

(uzupełnienie do Statutu Szkoły)

1. Od dnia 25 marca 2020 roku  na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  dotyczącego zdalnego kształcenia, realizowania podstawy programowej oraz obowiązujących ramowych planów nauczania.

2. Organizacja pracy uczniów i nauczycieli przebiega zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

3. Każdy uczeń oraz  rodzic/opiekun  otrzymuje  od nauczycieli zgodnie z planem lekcji  w danym dniu temat  z omówieniem,  polecenia i  zadania do wykonania  a także formę zaliczenia z określonym terminem.

4. Aktywność ucznia i komunikację z nauczycielem na danej lekcji zdalnej odnotowuje się jako obecność ucznia.  Jeżeli uczeń przez 2 jednostki zdalne z danego przedmiotu jest nieaktywny i nie odpowiada  na zadania , nauczyciel przedmiotu zawiadamia wychowawcę klasy, który telefonicznie wzywa rodzica do kontroli pracy dziecka. Jeżeli rodzic nie odbiera telefonu wtedy wychowawca przekazuje informację do pedagoga  i dyrektora szkoły,  który uruchamia postępowanie zgodnie z procedurą braku komunikacji z nauczycielem w zdalnym nauczaniu. ( załącznik nr 1)

5. Zasady komunikacji z uczniami określi każdy nauczyciel i przekaże uczniom  i rodzicom.  ( załącznik nr 2)

6.  Nauczyciele prowadzą zajęcia z użyciem platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,  poczty elektronicznej, komunikatorów oraz innych dostępnych form elektronicznych.

7. W pracy z uczniami nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne,  terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

8. Nauczyciele prowadząc zajęcia z uczniami łączą przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

9. Z przedmiotów takich, jak: muzyka, plastyka, technika oraz zajęcia wychowania fizycznego  oceniany jest wysiłek i zaangażowanie ucznia na miarę jego możliwości.

10. Nauczyciele dokumentują swoją pracę systematycznie prowadząc dziennik elektroniczny lub dziennik w formie papierowej, jeśli wcześniej taki był stosowany.

11. Ocenianie ucznia obejmuje:

a) aktywność i zaangażowanie;

b) systematyczność wykonywania zadań, poleceń, innych prac;

c) prezentacje multimedialne;

d) różne formy wypowiedzi pisemnej;

e) karty pracy;

f) wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych lub stronach internetowych wskazanych przez nauczycieli;

g) zadania wykonywane w formie projektu;

h) sprawdziany, kartkówki wykonywane na platformach edukacyjnych lub w inny sposób czy formie wskazanej przez nauczyciela.

i) wytwory prac dzieci i uczniów

12. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, semestralny lub sprawdzający wiadomości

i umiejętności ucznia odbywa się na platformie edukacyjnej wskazanej przez nauczyciela. Natomiast forma ustna egzaminu odbywa się poprzez rodzaj ,,wideokonferencji”, w której uczestniczą członkowie odpowiedniej komisji oraz uczeń.

Podanie o dopuszczenie ucznia do odpowiedniego egzaminu uczeń składa elektronicznie na adres szkoły: zs.bystrzejowice@wp.pl

Pozostałe kwestie, warunki i tryb ustalania oceny reguluje Statut Szkoły dostępny na stronie internetowej szkoły.

13.  Roczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz innych uczniów danej klasy, biorąc pod uwagę ocenę semestralną

z zachowania oraz zaangażowanie i pracę ucznia w czasie kształcenia na odległość.

14. Nauczyciel ustala ocenę roczną z danego przedmiotu, biorąc pod uwagę ocenę semestralną, dotychczasowe oceny uzyskane przed 12 marca 2020 r., oceny uzyskane

w czasie kształcenia na odległość oraz wkład pracy i zaangażowanie ucznia.

15. Rodzice konsultują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny,  w terminach ustalonych konsultacji lub w innej formie elektronicznej wskazanej przez nauczyciela przekazanej do wiadomości  dla uczniów i rodziców. ( załącznik nr 3)

16. Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego w sposób określony przez dyrektora szkoły (informacja będzie dostępna na stronie szkoły i wysłana przez dziennik elektroniczny).

Ocenianie wiedzy i umiejętności w trakcie trwania zdalnego nauczania może ulegać modyfikacji  w związku z pojawiającymi się nowymi okolicznościami lub w związku

z zachodzącymi zmianami w prawie oświatowym.

Pozostałe kwestie reguluje Statut  Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych  im. Heleny Babisz  :  Szkoły Podstawowej  w Bystrzejowicach Pierwszych oraz Przedszkola w Bystrzejowicach Pierwszych. 

 

Bystrzejowice Pierwsze ,   25.03.2020r.

 

Aktualności

Zajęcia korekcyjne dla uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Od września 2023 roku odbywa się kolejna edycja zajęć w ramach projektu ...

Biegi rodzinne 2023

Informujemy i zapraszamy w imieniu Burmistrza Piask p. Michała Cholewy oraz Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski na Biegi rodzinne, które ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.