Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Konkurs " W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

 

REGULAMIN KONKURSU

,, W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

 

DLA UCZNIÓW KLAS  SZÓSTYCH, SIÓDMYCH I ÓSMYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO

ORAZ KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNIKU

 

 

 

 

§ 1.

 

Organizacja

 

Organizatorem konkursu ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH", zwanego dalej konkursem jest Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, zwany dalej Organizatorem. Partnerem jest Starostwo Powiatowe w Świdniku .

 

§ 2.

 

Cel

 

Celem konkursu jest:

 

 1. Wspieranie szkół podstawowych oraz średnich w realizacji działań z zakresu promowania tematyki zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
 2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów.
 3. Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.
 4. Stymulowanie pracowitości i wytrwałości w samodzielnej pracy.
 5. Integracja środowiska uczniowskiego szkół podstawowych i średnich powiatu świdnickiego.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w różnych formach pogłębiania  wiedzy.
 7. Inspirowanie uczniów do podejmowania własnej aktywności.

 

 1. Promowanie kreatywności, twórczej wyobraźni.

 

 

§ 3.

 

Temat

 

Temat konkursu brzmi: ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” .

 

§ 4.

 

              Uczestnicy

 

Adresatem konkursu są  uczniowie klas szóstych,  siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu świdnickiego oraz pierwszych i drugich Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

 

§ 5.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną-plakat wybranymi przez siebie technikami (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, klasę i wiek autora, tytuł pracy oraz imię, nazwisko i telefon opiekuna.
 2. Uczestnik na oddzielnej kartce redaguje treść sentencji, hasła promującego zdrowie oraz nawiązującego  do tematyki  konkursu.
 3. Format prac plastycznych musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wykorzystanie prac w formie publikacji, używania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach.
 2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego

instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska.

 

§ 6.

 

Termin i warunki dostarczenia prac

 

 1. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs ,, W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" w terminie do 14.12.2020r. na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik lub składać osobiście w siedzibie organizatora tj. sekretariacie szkoły (II piętro).
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Koszty przesłania prac pokrywa nadawca.

 

 1. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

§ 7.

 

Zasady przyznawania nagród

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje organizator wraz z powołaną w tym celu Komisją Konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

 

 1. Organizator przyzna trzy nagrody (rzeczowe).

 

 1. Organizator może przyznać także wyróżnienia.

 

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

 

 1. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 1. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.